HYPER CRIT Karim [KILLING MACHINE]

Karim
Karim
Karim
Karim
Artifact
  • Attack
  • Dmg (%) vs Ranger
  • Crit (%) (Abyss)
Stone
  • Attack (%)
  • Crit (%)
  • Crit Dmg (%)
11

Share This Build